Punkty Konsultacyjne X-XII 2014

Stowarzyszenie Talent ogłasza otwarty nabór na utworzenie punktu konsultacyjnego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (OIG). Funkcjonowanie punktu organizowane jest w ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, realizującym projekt Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3: Modernizacja treści i metod kształcenia.

Zakres prac dotyczy okresu do 12 grudnia 2014 r. i obejmuje utworzenie punktu konsultacyjnego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, w tym:
• upowszechnienie i promocja informacji o punkcie

• ustalenie terminarzu i miejsca punktu konsultacyjnego

• udzielanie konsultacji wszystkim zainteresowanym OIG w ustalonych terminach

• przekazanie dokumentacji ze spotkań i konsultacji Stowarzyszeniu Talent (listy obecności itp.)

 

W ramach składanej oferty, kandydaci przedstawiają propozycję budżetu według wzoru załączonego do ogłoszenia, dołączają CV i potwierdzenie (np. Dyrektora szkoły, placówki, ośrodka) możliwości utworzenia punktu konsultacyjnego według wzoru.

Przy wyborze brane będą pod uwagę:
• kompetencje i doświadczenie prowadzących w zakresie prac na rzecz Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (udział w warsztatach, praca w Komitecie Okręgowym OIG) oraz udział w innych projektach związanych z nauką programowania,
• proponowane terminy realizacji zadania,
• planowane działania promocyjno-informacyjne w zakresie naboru uczestników spotkania.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie wypełnionego formularza wraz z załącznikami na adres oig@talent.edu.pl oraz podpisane oryginały na adres:

Stowarzyszenie Talent
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

„PUNKTY INFORMACYJNE OIG”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyniki konkursu będą podawane na bieżąco na stronie www.oig.edu.pl.

W ramach składanej oferty, kandydaci przedstawiają Formularz z deklaracją.

Formularz rejestracji szkoły: Pobierz.