Regulamin konkursu na Facebooku „Podziel się swoim Talentem”

Regulamin Konkursu „Podziel się swoim Talentem”:

1.  Zasady przebiegu Konkursu „Podziel się swoim Talentem” określa niniejszy Regulamin. Stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Talent, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (dalej: Organizator).
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com. Uczestnik musi być również fanem strony Organizatora  w serwisie Facebook.com.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Osoba, która dokona zgłoszenia fotografii zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić do Konkursu fotografie prezentujące talent Uczestnika Konkursu. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie fotografii na adres e-mail: aneta.maciejewska@talent.edu.pl wraz z linkiem do swojego profilu w serwisie Facebook.com. W temacie maila należy wpisać „Konkurs Fotograficzny imię i nazwisko”.
8. Konkurs trwa od dnia 30 października 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. włącznie.
9. Przez cały czas trwania Konkursu Uczestnicy mogą przesyłać fotografie, z tym zastrzeżeniem, że jeden Uczestnika może przesłać jednorazowo maksymalnie 10 fotografii o wadze nieprzekraczającej 1 MB  każda (może to nastąpić w kilku zgłoszeniach).
10. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie 1 tygodnia od dnia zakończenia Konkursu przez jury powołane przez Organizatora, które wybierze najlepsze wg własnej oceny fotografie. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje. W drugiej kategorii decyduje liczba polubieni danego zdjęcia, wygrywa zdjęcie o największej liczbie polubień w dniu 17 listopada 2014r. do godziny 15:00.
11. Jeden Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę.
12. Nagrodami są:

Nagrody według liczby like’ów na daną prace:

I miejsce: Bluza z kapturem – (kolor i rozmiar do wyboru z dostępnych)

II miejsce: T-shirt czarny (rozmiar do wyboru z dostępnych)

Nagrody przyznaje Jury utworzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Talent:

I miejsce: Bluza z kapturem – (kolor i rozmiar do wyboru z dostępnych)

II miejsce: T-shirt czarny (rozmiar do wyboru z dostępnych)

13. Jury może nie przyznać wszystkich lub niektórych nagród w przypadku niskiego poziomu nadesłanych fotografii lub fotografii naruszających niniejszy Regulamin.
14. Zwycięzca nie może wymienić nagród na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie.
15. O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany w formie zwrotnej wiadomości e-mail. W ciągu 7 dni zwycięzca w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość podaje swoje imię i nazwisko oraz adres, na jaki należy przesłać nagrodę również w formie wiadomości e-mail. Nagroda zostanie przesłana na podany adres w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości.
16. Nieodebranie przesyłki z nagrodą powoduje jej przepadek.
17. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, do Konkursu powinny być przesłane w formie plików cyfrowych w formacie JPEG (.jpg, .jpeg) w czytelnej jakości umożliwiającej publikację w sieci Internet.
18. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie mogą być retuszowane i obrabiane w programach graficznych.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu fotografii o niskiej jakości technicznej, naruszające dobre imię osób trzecich, o treściach niezgodnych z dobrym obyczajem, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości oraz fotografii, które w inny sposób naruszają Regulamin Konkursu.
20. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) Uczestnika na stronie internetowej wyników Konkursu, stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.
21. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
22. Uczestnik nieodpłatnie i bezterminowo udziela na rzecz Organizatora prawa do publicznego korzystania z fotografii zgłoszonych do Konkursu w przesłanej rozdzielczości poprzez ich utrwalanie, zwielokrotnianie, sporządzanie cyfrowego zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, zamieszczanie na stronie internetowej Organizatora, profilu Organizatora na Facebook.com oraz w serwisie Facebook.com bez ograniczeń terytorialnych i w odniesieniu do nakładu.
23. W przypadku publikacji fotografii, jej autor zostanie wskazany zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu (imię i nazwisko lub pseudonim itp.) bądź nazwie profilu Uczestnika na serwisie Facebook.com, chyba że autor w zgłoszeniu fotografii sprzeciwi się upublicznieniu tych danych.
24. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
25. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada pełnię praw do każdej z przesłanych fotografii, w szczególności prawa autorskie oraz że uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób utrwalonych na fotografii zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jeśli fotografia zawiera taki wizerunek. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw bądź dóbr osobistych osób trzecich wskutek złożenia nieprawdziwych oświadczeń przez Uczestnika, o których mowa powyżej, bądź wskutek innych działań lub zaniechań Uczestnika, wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora z tytułu tego naruszenia, a Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszystkie roszczenia tych osób.
26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
27. Organizator nie ma obowiązku publikowania fotografii nadesłanych na Konkurs, także tych, które otrzymały nagrody.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych nadsyłanych fotografii w formie promocji Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com. Publikacja fotografii w trakcie trwania danego etapu Konkursu nie oznacza przyznania nagrody.
29. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie www.talent.edu.pl
31. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu: aneta.maciejewska@talent.edu.pl
32. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.