O Stowarzyszeniu

  
Życie jest talentem powierzonym nam, aby go przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych.

Jan Paweł II

 

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i „programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.

Cele i formy działań

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

 • kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
 • kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
 • rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
 • stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
 • rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
 • wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
 • kształtowanie etycznej postawy życiowej;
 • krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.

Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

 • organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
 • zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
 • tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
 • budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
 • organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
 • przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
 • działalność wydawniczą i medialną;
 • utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.

Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji „za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.