Rejestracja na obóz informatyczny 19Pomorzanka09

Uczestnik, który zarejestrował się na dany obóz winien dokonać częściowej (zaliczka) lub całkowitej wpłaty na wskazany rachunek. Terminy i wysokości wpłat zaliczki i pełnej kwoty znajdują się na stronie z opisem wyjazdu na obozu. W przypadku nie dokonania całkowitej wpłaty w wyznaczonym terminie, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników obozu.

  Imię:
  Nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość zamieszkania:
  Rok urodzenia:
  PESEL:
  Szkoła:
  Telefon uczestnika:
  Telefon opiekuna prawnego:
  Email:
  Preferowany pokój:
  Tytuł obozu:
  Wypożyczenie laptopa:
  Dojazd autokarem:
  Powrót autokarem:

  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Talent Al. Zwycięstwa 96/98 , 81-451 Gdynia
  - Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: inspektor@talent.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z pobytem na obozie naukowym.
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą zaangażowane w proces przygotowania, przeprowadzenia oraz raportowania działań związanych realizacją obozu;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 6 lat licząc od końca roku, w którym zakończył się obóz;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany z Pana/Pani obecnością na obozie naukowym;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.