Młodzi Programują Sukces

Młodzi Programują Sukces jest kolejną inicjatywą realizowaną przez Stowarzyszenie Talent na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych. Wzorem poprzednich lat w ramach projektu będą realizowane konkursy rekrutacyjne, obóz naukowy oraz wyjazd na międzynarodowe zawody w programowaniu.
Zainteresowanych wzięciem udziały w projekcie prosimy o śledzenie aktualności na stronie www.talent.edu.pl w zakładce aktualności.
Projekt będzie realizowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych oraz środków własnych Stowarzyszenia Talent.
Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Formularz rekrutacyjny uczestników konkursu rekrutacyjnego na obóz naukowy - Młodzi Programują Sukces


Imię:
Nazwisko:
Login na platformie zadaniowej:
Data urodzenia:
Pesel:
Szkoła:
Pełna nazwa szkoły:
Miejscowość szkoły:
Miejsce zamieszkania (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, nazwa miejscowości):
Województwo:
Adres mailowy:
Numer telefonu:
Opisz, swoje sukcesy w olimpiadach i konkursach informatycznych i programistycznych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w ostatnich 2 latach (maks. 500 znaków):*
Opisz, jakie znaczenie ma dla Ciebie udział w projekcie (maks. 500 znaków):*
Jak oceniasz swój poziom wiedzy na temat:
1. Lwowskiej Szkoły Matematycznej:
2. Udziału Polaków w złamaniu kodu Enigmy:
6 wiem dużo, 1 nie wiem o co chodzi.
Przystępując do procesu rekrutacji akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu.*
Deklaruję możliwość uczestniczenia w obozie naukowym w terminie 22-27.09.2019r. we Władysławowie.*
Deklaruję, że w przypadku zakwalifikowania się na obóz i ewentualnej rezygnacji z udziału w obozie, poinformuję o tym Organizatorów co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem obozu, a w przypadku braku takiej informacji bez uzasadnionej przyczyny pokryję koszty związane z moim pobytem na obozie.*

Deklaruję, że poinformowałem/łam o wyrażonych powyżej zgodach oraz złożonych powyżej deklaracjach poniżej wymienionego rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy także osób pełnoletnich).*
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego:
Mail rodzica/opiekuna prawnego:
1 logoMEN 1

* - pola obowiązkowe.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”.