Programowanie ponad granicami (lipiec – wrzesień 2015)

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej stanowi odpowiedź na potrzebę nawiązania i utrzymywania kontaktów między młodzieżą z Polski i Ukrainy, opartych na rozwijaniu wspólnych zainteresowań, postawie otwartości, tolerancji i pozytywnej komunikacji.

Dlaczego działamy, czyli cele projektu

  • zbudowanie trwałej, opartej na wzajemnych zainteresowaniach informatycznych współpracy między młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną z Polski i Ukrainy
  • zainspirowanie młodzieży (zwłaszcza z obszarów wykluczonych, z terenów, do których kierowana jest pomoc MEN oraz dziewcząt) do nauki informatyki jako dziedziny przyszłości, zapewniającej rozwój zawodowy
  • kształtowanie zdolności do myślenia w sposób otwarty, niezależny, krytyczny i nieschematyczny – poprzez udział w zajęciach z informatyki rozwijających taki sposób myślenia
  • rozwijanie u młodzieży umiejętności współpracy i budowania relacji międzyludzkich opartych na otwartości, tolerancji i pozytywnej komunikacji
  • umacnianie kontaktów w wymiarze kulturowym poprzez wspólne wycieczki, prezentacje kultury i tradycji swojego kraju oraz zajęcia językowe
  • nabywanie i rozwijanie umiejętności pracy w zespole, pracy metodą projektu poprzez udział w zajęciach podczas obozu oraz udział w konkursie na najlepszy projekt grupowy.

Dla kogo działamy

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów na Ukrainie, do których wysyłana jest pomoc MEN oraz uczniów z Polski, z terenów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i edukacyjnym.

Główne przedsięwzięcia

  • Obóz edukacyjny dla młodzieży z Ukrainy i Polski

W trakcie obozu, prowadzonego przez profesjonalną kadrę z wieloletnim doświadczeniem, młodzież uczestniczyć będzie w szeregu spójnie zaplanowanych aktywności sprzyjających umocnieniu współpracy i pozytywnych relacji. Będą to zarówno zajęcia rozwijające umiejętności programowania, rozwiązywania zadań, wykłady i omówienia zadań, jak i warsztaty uczące otwartej i pozytywnej postawy wobec odmiennych kultur i narodów.

Młodzież będzie się również integrować w trakcie zajęć z komunikacji, języka oraz podczas wycieczek w góry. Celem obozu jest zatem zbudowanie trwałej współpracy między młodzieżą polską i ukraińską, opartej o wspólne zainteresowania oraz wartości i postawy życiowe.

Kierownik obozu: Katarzyna Urgacz

  • Konkurs na projekt grupowy

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane poprzez realizację projektów grupowych, które polegać będą na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu akcji pt.: Ponad granicami – w poszukiwaniu wspólnego języka.

Celem projektów będzie promowanie integracji poprzez język ojczysty, język programistyczny lub zasad dobrej komunikacji bez względu na język.

Młodzież zachęcona zostanie do włączenia w działania swoich znajomych, rodziców, całą klasę lub inne społeczności, w których funkcjonuje.

Twórcy najlepszego projektu zostaną nagrodzeni (kryteriami oceny będą: pomysł, skala przedsięwzięcia, efekt, forma relacji).

 

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”.