Formularz rekrutacyjny uczestników obozu naukowego – Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki

Imię:
Nazwisko:
Login na zadania.programuj.edu.pl:
Data urodzenia:
Pesel:
Szkoła:
Pełna nazwa szkoły:
Miejsce zamieszkania (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, nazwa miejscowości):
Województwo:
Adres mailowy:
Numer telefonu:
Opisz, swoje sukcesy w olimpiadach i konkursach informatycznych i programistycznych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w ostatnich 2 latach (maks. 500 znaków):*
Opisz, jakie znaczenie ma dla Ciebie udział w projekcie (maks. 500 znaków):*
Czy masz jakieś inne niż informatyczne zainteresowania i talenty, które mógłbyś/ mogłabyś zaprezentować innym podczas obozu (np. śpiew, gra na instrumencie, taniec, tworzenie filmów):*
Deklaruję możliwość uczestniczenia w obozie naukowym w terminie 24-29.09.2017 we Władysławowie.*
Deklaruję, że w przypadku rezygnacji z udziału w obozie, poinformuję o tym Organizatorów co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obozu, a w przypadku braku takiej informacji bez uzasadnionej przyczyny pokryję koszty poniesione przez Organizatora z tego powodu.*
Deklaruję, że poinformowałem/łam o złożonych powyżej deklaracjach poniżej wymienionego rodzica/opiekuna prawnego.*
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego:
Mail rodzica/opiekuna prawnego:
logoMEN 1

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”.